Certyfikowany Inspektor Drzew potrafi ocenić stan drzewa metodą wizualną, zaleca zabiegi pielęgnacyjne oraz zmniejszające ewentualne ryzyko wypadku w otoczeniu drzewa. Nadzoruje zalecone przez siebie prace. Inspektor określa również potrzebę przeprowadzenia badań specjalistycznych i umie interpretować ich wyniki. Zna przepisy prawne z zakresu ochrony drzew oraz ich zastosowanie. Potrafi również stwierdzić obecność gatunków chronionych związanych z drzewami.

IMG_9976

 

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG CERTYFIKOWANEGO INSPEKTORA DRZEW?

 

Szczególną troską instytucji, urzędów odpowiedzialnych za drzewa oraz zarządców nieruchomości jest bezpieczeństwo osób i mienia zlokalizowanego w pobliżu drzew. Wypadki związane z drzewami zyskują szeroki oddźwięk, w związku z tym presja społeczna w tym temacie jest szczególnie odczuwalna. Właściciel odpowiadający za stan drzew powinien być w stanie wykazać, że dotrzymał wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa. Przegląd drzewostanu i nie stwierdzenie oznak wskazujących na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzew lub, w przypadku stwierdzenia takich oznak, podjęcie odpowiednich kroków są w tej kwestii niezbędne. Z drugiej strony władze lokalne są organem ochrony przyrody i do ich obowiązków należy ochrona drzew. Certyfikowany Inspektor Drzew dokonuje oględzin drzewa i je dokumentuje. Zaleca również zabiegi i działania na rzecz zmniejszenia stwierdzonego ryzyka stwarzanego przez drzewo oraz poprawiające jego kondycję.

IMG_9805

 

Często zdarza się, że pielęgnacja drzew i próby zmniejszania ryzyka w otoczeniu drzew mają charakter interwencyjny, nie planowy. Nawet planowe zabiegi są często wykonywane przez osoby nie przeszkolone w zakresie pielęgnacji drzew i minimalizowania ryzyka w otoczeniu drzewa. Osobą decydującą o tym, które gałęzie należy odciąć są często sami pilarze, którzy dokonują tego losowo, lub tną tak daleko jak są w stanie dosięgnąć. W skutek czego dokonywane zabiegi zwiększają ryzyko w otoczeniu drzewa poprzez pogorszenie jego kondycji. Brak wiedzy z zakresu identyfikacji oznak wskazujących na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzewa przez osobę wykonującą zabiegi pielęgnacyjne i brak odpowiedniego nadzoru prac, oraz brak wcześniejszych oględzin drzew skutkują niepotrzebnymi zabiegami na drzewach w pełni zdrowych i nie stwarzających zagrożenia lub pozostawianiem w przestrzeni miejskiej drzew wymagających natychmiastowej interwencji, a nawet wycięcia.

 

IMG_1282

 

 

Ryzyko upadku drzewa lub jego fragmentu jest efektem jego wad budowy i/lub uwarunkowań otoczenia wpływających niekorzystnie na jego statykę. Podczas podstawowej diagnostyki drzewa dokonuję wizualnej oceny drzew z wykorzystaniem prostych narzędzi. Pozwala ona na wykrycie większości oznak świadczących o zwiększonym ryzyku w pobliżu drzewa oraz stwierdzić ewentualną konieczność pogłębionej diagnozy przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

 

Systematyczne kontrolowanie drzew i odpowiednie zabiegi pozwalają minimalizować ryzyko w otoczeniu drzew oraz czerpać z licznych korzyści niesionych przez drzewa, szczególnie na terenach zurbanizowanych. Z tego powodu coraz więcej miast, również w Polsce, wdraża systemy zarządzania drzewostanem. Są one rozbudowywane i uszczegóławiane w zależności od potrzeb i posiadanych środków, dostosowywane do lokalnych uwarunkowań.

 

 

 

 

 

 

OFEROWANE PRZEZE MNIE USŁUGI POZWOLĄ PAŃSTWU MĄDRZE ZARZĄDZAĆ DRZEWAMI, ZA KTÓRE SA PAŃSTWO ODPOWIEDZIALNI.

IMG_1277