Jestem absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunkach Biologia, specjalność Biologia Środowiska oraz Ochrona Środowiska, specjalność Ochrona i Kształtowanie Środowisk Lądowych.

Od czerwca 2016 roku jestem Certyfikowanym Inspektorem Drzew – ukończyłam kurs prowadzony przez Instytut Drzewa (www.instytut-drzewa.pl).

W 2013 roku założyłam wraz z mężem i przyjaciółmi Fundację Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych (www.dziupla.org), działającą w dziedzinie edukacji przyrodniczej, popularyzacji oraz ochrony przyrody. Od maja 2016 roku jestem jej prezesem.

 

Kim jest Certyfikowany Inspektor Drzew?

Certyfikowany Inspektor Drzew potrafi ocenić stan drzewa metodą wizualną, zaleca zabiegi pielęgnacyjne oraz zmniejszające ewentualne ryzyko wypadku w otoczeniu drzewa. Nadzoruje zalecone przez siebie prace. Inspektor określa również potrzebę przeprowadzenia badań specjalistycznych i umie interpretować ich wyniki. Zna przepisy prawne z zakresu ochrony drzew oraz ich zastosowanie.

Inspektor potrafi stwierdzić obecność gatunków chronionych związanych z drzewami.

 

Szczególną troską instytucji, urzędów odpowiedzialnych za drzewa oraz zarządców nieruchomości jest bezpieczeństwo osób i mienia zlokalizowanego w pobliżu drzew. Wypadki związane z drzewami zyskują szeroki oddźwięk, w związku z tym presja społeczna w tym temacie jest szczególnie odczuwalna. Właściciel odpowiadający za stan drzew powinien być w stanie wykazać, że dotrzymał wszelkiej staranności w zakresie bezpieczeństwa. Przegląd drzewostanu i nie stwierdzenie oznak wskazujących na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzew lub, w przypadku stwierdzenia takich oznak, podjęcie odpowiednich kroków są w tej kwestii niezbędne. Z drugiej strony władze lokalne są organem ochrony przyrody i do ich obowiązków należy ochrona drzew. Certyfikowany Inspektor Drzew dokonuje oględzin drzewa i je dokumentuje. Zaleca również zabiegi i działania na rzecz zmniejszenia stwierdzonego ryzyka stwarzanego przez drzewo oraz poprawiające jego kondycję.

Często zdarza się, że pielęgnacja drzew i próby zmniejszania ryzyka w otoczeniu drzew mają charakter interwencyjny, nie planowy. Nawet planowe zabiegi są często wykonywane przez osoby nie przeszkolone w zakresie pielęgnacji drzew i minimalizowania ryzyka w otoczeniu drzewa. Osobą decydującą o tym które gałęzie należy odciąć są często sami pilarze, którzy dokonują tego losowo, lub tak daleko jak są w stanie dosięgnąć. W skutek czego usuwane są zdrowe gałęzie a pozostawiane martwe, ale zlokalizowane wysoko, a dokonywane zabiegi zwiększają ryzyko w otoczeniu drzewa poprzez pogorszenie jego kondycji. Brak wiedzy z zakresu identyfikacji oznak wskazujących na zwiększone ryzyko w otoczeniu drzewa przez osobę wykonującą zabiegi pielęgnacyjne i brak odpowiedniego nadzoru prac, oraz brak wcześniejszych oględzin drzew skutkują pozostawianiem w przestrzeni miejskiej drzew wymagających natychmiastowej interwencji lub nawet wycięcia.

Ryzyko upadku drzewa lub jego fragmentu jest efektem jego wad budowy i/lub uwarunkowań otoczenia wpływających niekorzystnie na jego statykę. Podczas podstawowej diagnostyki drzewa dokonuję wizualnej oceny drzew z wykorzystaniem prostych narzędzi. Pozwala ona na wykrycie większości oznak świadczących o zwiększonym ryzyku w pobliżu drzewa oraz stwierdzić ewentualna konieczność pogłębionej diagnozy przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Systematyczne kontrolowanie drzew i odpowiednie zabiegi pozwalają minimalizować ryzyko w otoczeniu drzew oraz czerpać z licznych korzyści niesionych przez drzewa, szczególnie na terenach zurbanizowanych. Z tego powodu coraz więcej miast, również w Polsce, wdraża systemy zarządzania drzewostanem. Są one rozbudowywane i uszczegóławiane w zależności od potrzeb i posiadanych środków, dostosowywane do lokalnych uwarunkowań.

Oferowane przeze mnie usługi pozwolą Państwu mądrze zarządzać drzewami, za które są Państwo odpowiedzialni.